Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2, april – juni 2020 – Presentation

Förbättrad försäljning under andra halvan av kvartalet samtidigt som den negativa EBIT-påverkan delvis lindrades av fasning av produktionskostnader till det tredje kvartalet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 21,9 procent till 1 237 Mkr (1 583), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 0,7 procent.
  • Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med 6,3 procent under kvartalet: 3,6 procent i april, 16,6 procent i maj men ökade med 1,5 procent i juni.
  • Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med 58,5 procent under kvartalet: 70,5 procent i april, 60,2 procent i maj och 41,1 procent i juni.
  • Rörelseresultatet uppgick till 105 Mkr (159). Periodens resultat uppgick till 108 Mkr (97). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 110 Mkr (161). Den negativa påverkan på rörelseresultatet lindrades delvis av att omkring 35 Mkr av undertäckningen av fasta kostnader till följd av lägre produktionsvolymer kommer att påverka det tredje kvartalet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –39 Mkr (–3).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,6 ggr (2,7).
  • Cloetta förväntar sig att försäljningen av både förpackade märkesvaror och lösviktsgodis gradvis kommer att fortsätta att förbättras i takt med att COVID-19-restriktionerna lättar. Vidare gör Cloetta bedömningen att det justerade rörelseresultatet för tredje kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år men därefter gradvis stärkas och nå tvåsiffriga marginaler mot slutet av året.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.