Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2: april – juni 2021

Stark återhämtning inom båda segmenten; försäljning av Förpackade märkesvaror tillbaka på pre-pandeminivå och ökad lönsamhet för Lösviktsgodis.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,8 procent till 1 420 Mkr (1 237), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 3,4 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 7,3 procent under kvartalet: 0,7 procent i april, 17,8 procent i maj och 5,0 procent i juni.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 79,6 procent under kvartalet: 85,4 procent i april, 111,0 procent i maj och 55,9 procent i juni.
  • Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (105). Periodens resultat uppgick till 96 Mkr (108). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 140 Mkr (110). Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av fasning av fasta kostnader inom produktionen med cirka 35 Mkr mellan det andra och tredje kvartalet.
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 136 Mkr (169).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 4 Mkr (–59).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166 Mkr (–39).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,8 ggr (2,6).
  • Under kvartalet refinansierade Cloetta sina lån med befintliga banker i upp till fyra år.
  • Efter kvartalets utgång har styrelsen beslutat om återköp av egna B-aktier för att möjliggöra överföring av aktier inom ramen för Cloettas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 16 juli kl 10.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Dial-in number(s)
DK: +45 787 232 51
FI: +358 981 710 520
SE: +46 8 505 583 58
UK: +44 333 300 9035
US: +1 833 526 8397
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021, kl 08.00 (CET).

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.