Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2: april – juni 2022

Cloetta rapporterar tillväxt inom Förpackade märkesvaror för sjätte kvartalet i rad och fortsatt lönsam tillväxt inom Lösviktssegmentet, i kombination med förbättrad lönsamhet och viktiga framsteg inom hållbarhetsarbetet.

 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,5 procent till 1 626 Mkr (1 420) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,6 procent.
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 8,2 procent under kvartalet.
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 24,4 procent under kvartalet.
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 162 Mkr (127). Rörelseresultatet uppgick till -61 Mkr (126), på grund av jämförelsestörande poster om -223 Mkr (-1), som huvudsakligen är relaterade till nedskrivningar och avsättningar för den nya fabriksanläggningen.
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 154 Mkr (123).
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 8 Mkr (4).
 • Periodens resultat uppgick till -94 Mkr (86), drivet av jämförelsestörande poster och orealiserade valutakursdifferenser på likvida medel, vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,33 kr (0,30) såväl före som efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -78 Mkr (155), drivet av ökat varulager och inflation.
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,9).

Händelser under och efter kvartalets utgång

 • Cloetta offentliggjorde planen att investera i en ny fabriksanläggning i Nederländerna för att möjliggöra tillväxt och påskynda marginalexpansion.
 • Cloetta har förlängt löptiderna för sina nuvarande lånefaciliteter med ett år till 2024-2026 med sitt befintliga bankkonsortium.
 • Cloettas klimatmål har godkänts av Science Based Targets initiative.
 • Efter kvartalets utgång har styrelsen beslutat om återköp av egna B-aktier för att möjliggöra leverans av aktier under Cloettas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.

Se bifogad rapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 15 juli 2022 kl 10.00 (CEST). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.

Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, kl 08.00.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.