Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 2: januari – juni 2021 – Presentation

Stark återhämtning inom båda segmenten; försäljning av Förpackade märkesvaror tillbaka på pre-pandeminivå och ökad lönsamhet för Lösviktsgodis.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 14,8 procent till 1 420 Mkr (1 237), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 3,4 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 7,3 procent under kvartalet: 0,7 procent i april, 17,8 procent i maj och 5,0 procent i juni.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 79,6 procent under kvartalet: 85,4 procent i april, 111,0 procent i maj och 55,9 procent i juni.
  • Rörelseresultatet uppgick till 139 Mkr (105). Periodens resultat uppgick till 96 Mkr (108). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 140 Mkr (110). Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av fasning av fasta kostnader inom produktionen med cirka 35 Mkr mellan det andra och tredje kvartalet.
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 136 Mkr (169).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 4 Mkr (–59).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 166 Mkr (–39).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,8 ggr (2,6).
  • Under kvartalet refinansierade Cloetta sina lån med befintliga banker i upp till fyra år.
  • Efter kvartalets utgång har styrelsen beslutat om återköp av egna B-aktier för att möjliggöra överföring av aktier inom ramen för Cloettas långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram.