Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3 juli – september 2019

Stark organisk tillväxt, ökade marknadsinvesteringar och en stabil EBIT.

• Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 5,9 procent till 1 629 Mkr (1 538), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,6 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 195 Mkr (180). Periodens resultat uppgick till 130 Mkr (132). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 200 Mkr (194).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 Mkr (250).
• Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,5 ggr (2,5).
Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 25 oktober kl 10.00 (CET). Du kan följa presentationen här.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 (CET).
 

 
Mediakontakt
Frans Rydén, CFO, 08-527 288 27.