Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: juli – september 2020

Förpackade märkesvaror levererade tillväxt samtidigt som försäljningen av lösviktsgodis fortsatte att återhämtas.

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 9,5 procent till 1 474 Mkr (1 629), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 2,2 procent.
  • Försäljningen av förpackade märkesvaror ökade organiskt med 1,7 procent under kvartalet: 0,9 procent i juli, –0,4 procent i augusti och 4,1 procent i september.
  • Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med 31,4 procent under kvartalet: 27,2 procent i juli, 37,1 procent i augusti och 29,6 procent i september.
  • Rörelseresultatet uppgick till 87 Mkr (195). Periodens resultat uppgick till 46 Mkr (130). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 130 Mkr (200).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 313 Mkr (255).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,6 ggr (2,5).
  • Förutsatt att COVID-19-restriktionerna inte förändras avsevärt under det fjärde kvartalet, förväntar sig Cloetta att försäljningen av förpackade märkesvaror kommer att vara på ungefär samma nivåer som tidigare år samt att försäljningen av lösviktsgodis gradvis kommer fortsätta förbättras. Cloetta gör vidare bedömningen att lönsamhetsnivåerna gradvis kommer att stärkas och nå tvåsiffriga marginaler mot slutet av året.
  • Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om en utdelning på 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

 
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation torsdagen den 22 oktober kl 11.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020, kl 08.00.
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.