Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: juli – september 2021

Försäljning av Förpackade märkesvaror översteg nivåerna före pandemin och stabil återhämtning i volymerna för Lösviktsgodis, tillsammans med förbättrad lönsamhet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,2 procent till 1 566 Mkr (1 474) inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -1,3 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 4,0 procent under kvartalet: -4,1 procent i juli, 9,3 procent i augusti och 6,3 procent i september.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 21,6 procent under kvartalet: 12,3 procent i juli, 26,2 procent i augusti och 26,3 procent i september.
  • Rörelseresultatet uppgick till 189 Mkr (87). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 190 Mkr (130).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 181 Mkr (154).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 9 Mkr (-24).
  • Periodens resultat uppgick till 144 Mkr (46), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,16) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 290 Mkr (313).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,6).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 29 oktober kl 10.00 (CEST).
Telefonkonferens
Ring in på 08 519 993 83. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl 08.00.

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.