Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: juli – september 2023

Cloetta rapporterar fortsatt tvåsiffrig tillväxt inom både Förpackade märkesvaror och Lösviktsgodis, trots att en stor detaljhandelskund i Storbritannien är i rekonstruktion. Den starka försäljningsutvecklingen åtföljs av ett stärkt resultat främst drivet av mix, prissättning och kostnadskontroll. Arbetet med fabriksanläggningen går stegvis framåt i tillståndsprocessen med en förväntad ny tidsplan.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 19,5 procent till 2 148 Mkr (1 798) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 7,3 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 10,9 procent under kvartalet.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 16,4 procent under kvartalet.
  • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 208 Mkr (188). Rörelseresultatet uppgick till 201 Mkr (186), påverkat av jämförelsestörande poster om -7 Mkr (-2), huvudsakligen relaterade till fabriksanläggningen.
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 216 Mkr (186).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till -8 Mkr (2).
  • Periodens resultat uppgick till 161 Mkr (130), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,56 kr (0,45) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 193 Mkr (289).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,0 ggr (2,2).

Händelser under och efter kvartalets utgång

  • Efter kvartalets utgång har Cloettas styrelseordförande Mikael Norman meddelat att han avböjer omval.

Se bifogad rapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webbpresentation fredagen den 27 oktober 2023 kl 10.00 (CEST).

Telefonkonferens
Ring in på 08 5051 0031. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Webbpresentation
Direktsändningen finns tillgänglig på: https://creo-live.creomediamanager.com/d11c37ad-4cd1-4b9a-b986-dd148ffbf6ce Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga på www.cloetta.com efter offentliggörandet.

 

Denna information är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-27 07:30 CET.

Mediakontakt
Catharina Kaijser, Head of IR and Communications (interim), 0766 96 59 40.