Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2018

Fortsatt tillväxt inom förpackade varumärken

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 0,2 procent till 1 646 Mkr (1 643), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar med 3,4 procent. Den organiska tillväxten uppgick till –3,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 159 Mkr (171). Periodens resultat uppgick till 159 Mkr (20). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 174 Mkr (206).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 288 Mkr (305).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,31 ggr (2,39).
  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 1,00 kr (0,75) per aktie.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.
Kvartalsrapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 25 januari kl 14.00 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2019 kl. 13.00 (CET).

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Frans Rydén, Chief Financial Officer, 08-527 28 800