Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2021

Försäljningen av Förpackade märkesvaror fortsatte överträffa 2019 års nivåer tack vare stark marknadsföring, och lösviktsaffären var nära break-even för helåret drivet av marginalstärkande initiativ. Utdelningsförslaget är i linje med nivån före pandemin och motiverat av ett sunt kassaflöde och stark balansräkning.
 • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 13,4 procent till 1 662 Mkr (1 466) inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -0,4 procent.
 • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 9,3 procent under kvartalet: 1,9 procent i oktober, 14,8 procent i november och 13,2 procent i december.
 • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 32,4 procent under kvartalet: 23,3 procent i oktober, 33,7 procent i november och 44,3 procent i december.
 • Rörelseresultatet uppgick till 157 Mkr (114). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 157 Mkr (116).
 • Rörelseresultatet 2021 har påverkats negativt med -3 Mkr under Q4 och -30 Mkr för hela året som ett resultat av den ändrade redovisningsmetoden för molntjänstarrangemang som aviserats i kvartalsrapporten för tredje kvartalet.
 • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 152 Mkr (164).
 • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 5 Mkr (-48).
 • Periodens resultat uppgick till 147 Mkr (77), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,51 kr (0,27) såväl före som efter utspädning.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 368 Mkr (310).
 • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,0 ggr (2,8).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (0,75) per aktie.

Se bifogad rapport i sin helhet.
Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 28 januari 2022 kl 10.30 (CET). Information finns tillgängligt på www.cloetta.com.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2022, kl 08.00.

Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.