Skip to content

Cloetta ändrar och förlänger befintligt låneavtal och lanserar företagscertifikatprogram

Cloetta AB har ingått ett ändringsavtal avseende ett befintligt låneavtal (”Låneavtalet”) med en grupp av fyra banker. Ett företagscertifikatprogram lanseras också för att reducera viss skuld. Den årliga besparingen förväntas uppgå till ca 10 Mkr.

Ändringarna av Låneavtalet väntas träda i kraft i juni 2018, förutsatt att vissa sedvanliga villkor uppfylls, och består i korthet av: en reducering om 50 Meur under ett befintligt lån om 175 Meur, inklusive en förlängning av löptiden från tre till fyra år med möjlighet till förlängning upp till två år; en reducering om 200 Mkr under befintligt brygglån om 1 000 Mkr med en förlängning av löptiden från ett till fem år; samt en förlängning av löptiden under det nuvarande kreditfacilitetslånet på 120 Meur från fem till sex år.

Vidare kommer Cloetta kommer att lansera ett företagscertifikatprogram på upp till 1 000 Mkr för att därigenom minska finansieringskostnaderna och samtidigt skapa flexibilitet för ytterligare finansieringsbehov med kort varsel. Skandinaviska Enskilda banken AB (publ) kommer att vara ledarbank.

Åtagandena under Låneavtalet är fördelade lika mellan Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har rollen som agent och koordinator av transaktionen i rollen som dokumentationsagent.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.