Skip to content

Cloetta förbättrar kostnadseffektiviteten inom produktionsstrukturen

Cloetta är verksamt på en mogen marknad med stor konkurrens och måste därför ständigt minska sina kostnader. Samtidigt har koncernen en överkapacitet i sin produktionsstruktur. Därför inleddes under sommaren 2012 ett arbete med att stänga tre fabriker och flytta produktionen till andra fabriker i koncernen.
Genom att stänga fabrikerna i Alingsås och Gävle i Sverige och Aura i Finland skapas en årlig besparing på 100 Mkr på EBITDA-nivå.
Fabriken i Alingsås har redan slutat producera och produktionen är flyttad till andra fabriker i koncernen.
Produktionen i Aura fortsätter till början av 2013, medan produktionen i Gävle upphör först i början av 2014.
Nedläggningen av fabrikerna och flytt av produktion innebär totala kostnader om 320-370 Mkr, inklusive nedskrivningar.
Produktionsomläggningarna förväntas generera årliga kostnadsbesparingar om cirka 100 Mkr på EBITDA-nivå, med successiv effekt under 2013 och med full effekt från någon gång under andra halvåret 2014.