Skip to content

Cloetta fullföljer samgåendet med LEAF samt offentliggör förändringar i styrelsen

 
Fullföljande av samgåendet med LEAF
Som tidigare offentliggjorts träffade Cloetta AB (publ) (”Cloetta”) den 15 december 2011 avtal med Leaf Holding S.A. (Not 1) om förvärv av samtliga aktier i Leaf Holland B.V. (”LEAF”). Samtliga villkor för förvärvet är, enligt vad som tidigare offentliggjorts, uppfyllda.
Transaktionen har idag fullföljts genom att Cloetta har tillträtt och blivit ägare till samtliga aktier i LEAF. Betalning för den förvärvade verksamheten har skett dels genom att Cloetta utfärdat en säljarrevers om 1 400 miljoner kronor samt betalat 100 miljoner kronor kontant, dels genom nyemission av 165 186 924 C-aktier till Nordic Capital och CVC, genom Leaf Holding S.A., i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i Cloetta den 15 februari 2012.
Ny styrelse tillträder
Till följd av offentliggörandet av att Cloetta tillträtt aktierna i LEAF blir de förändringar avseende Cloettas styrelse giltiga som beslutades vid extra bolagsstämma den 15 februari 2012. Cloettas styrelse består därefter av Lennart Bylock (ordförande), Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist samt arbetstagarledamöterna Birgitta Junland och Lena Grönedal.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations, Cloetta, +46 70 190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2012 kl. 13:30.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information om Cloetta finns tillgänglig på www.cloetta.se.


Not 1: Ett bolag ägt av fonder med CVC Capital Partners (”CVC”) som rådgivare och Nordic Capital Fund V (“Nordic Capital”).