Skip to content

Cloetta har genomfört återlösen av Obligationen

I enlighet med pressmeddelande den 17 augusti 2016 har Cloetta AB (publ) den 19 september 2016 genomfört återlösen av sin utestående obligation motsvarande 1 000 Mkr som en del av den tidigare kommunicerade refinansieringen av existerande skuldfinansiering.
Den nya finansieringsstrukturen säkerställer Cloettas möjlighet att betala framtida aktieutdelningar och ger samtidigt finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv.
I juli 2016 ingick Cloetta ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett lån om 1 000 Mkr som har använts för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013.
Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av Obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.