Skip to content

Cloetta ingår nytt låneavtal och avser att återlösa obligationen

Cloetta AB (publ) har ingått ett nytt låneavtal med en grupp av fyra banker till ett totalt belopp motsvarande 3 700 Mkr (”Låneavtalet”) som till del kommer att användas för att refinansiera befintliga banklån. Det nya finansieringspaketet inkluderar ett brygglån om 1 000 Mkr som Cloetta avser att använda för att återlösa obligationen som ställdes ut i september 2013. Låneavtalet, tillsammans med återlösandet av obligationen, förväntas, exklusive engångskostnader, reducera koncernens räntenetto med ungefär 140 Mkr över en femårsperiod, varav 50 Mkr år 2017.

Låneavtalet består av ett lån om 175 Meur, en kreditfacilitet om 120 Meur och ett brygglån om 1 000 Mkr. Lånet har en löptid på tre år, med möjlighet att förlänga det upp till två år (förbehållet långivarnas godkännande). Kreditfaciliteten har en löptid på fem år och brygglånet har en löptid på ett år med möjlighet för Cloetta att förlänga det ytterligare ett år.
Det nya Låneavtalet är osäkrat och följaktligen kommer de återstående säkerheterna som givits till obligationsinnehavarna att släppas i samband med refinansieringen av befintliga banklån. Borttagandet av alla säkerheter över Cloettas tillgångar förväntas öka Cloettas operationella flexibilitet och minska kostnaderna.
Cloetta förväntas få engångskostnader på ungefär 60 Mkr i finansnettot under det tredje kvartalet av 2016 till följd av avslutande av den tidigare kreditfaciliteten, ingåendet av det nya Låneavtalet och återlösandet av obligationen. Det föreslagna återlösandet av obligationen sker troligen i september 2016.
Åtagandena under Låneavtalet är fördelat lika mellan Danske Bank AS, Danmark, Sverige Filial, DNB Sweden AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Svenska Handelsbanken AB (publ). Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har rollen som facilitetsagent och koordinator av transaktionen i rollen som dokumentationsagent.
Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.
Danko Maras, CFO, 076-627 69 46.