Skip to content

Cloetta planerar att investera i en hållbar, nyetablerad fabrik i Nederländerna för att möjliggöra tillväxt och påskynda marginalexpansion

Cloetta utvärderar olika vägar för att möjliggöra ytterligare tillväxt inom godiskategorin och påskynda koncernens marginalexpansion genom att konsolidera sitt fabriksnätverk och investera i en nyetablerad fabriksanläggning i Nederländerna. Den nya anläggningen förväntas vara fullt färdigställd under 2026. Den här förändringen skulle generera en årlig ökad EBIT om 160 till 180 Mkr. Satsningen skulle innebära en total engångskostnad om netto upp till 100 Mkr och investeringar om totalt cirka 2,5 Mdkr under de kommande fyra åren.

Cloettas mål är att stärka sin position som ett ledande konfektyrföretag i Europa. Efter en strategisk översyn planerar Cloetta att uppgradera sitt fabriksnätverk inom godistillverkning, vilket inkluderar etableringen av en ny fabriksanläggning, och därigenom främja ytterligare tillväxt i framförallt marknaderna utanför Norden, möjliggöra väsentliga kostnadsbesparingar och samtidigt reducera växthusgasutsläppen. Den nya anläggningen skulle etableras i Nederländerna, med byggstart under 2023 och stå färdig under 2026. Samtidigt planerar Cloetta att stänga de tre konfektyrfabrikerna i Turnhout, Belgien, och Roosendaal, Nederländerna.

”Starten av moderniseringsprogrammet som vi informerar om idag visar att vi har för avsikt att bli ett food tech-bolag i världsklass. En modern fabriksanläggning skulle utgöra grunden till en högkvalitativ och konkurrenskraftig konfektyrtillverkning, och borga för framtida expansion.

En sådan investering skulle bidra till en betydande förflyttning mot vårt långsiktiga lönsamhetsmål och vårt engagemang för Science Based Targets-initiativet. Samtidigt skulle dessa potentiella förändringar påverka många av våra kollegor och vi kommer att stödja dem i denna process”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta.

Förslaget förväntas generera en årlig ökad EBIT inom intervallet 160 till 180 Mkr med successiv effekt under 2025 och med full effekt från 2026. Det övergripande programmet skulle vid slutförandet resultera i en total kostnad, inklusive nedskrivningar, på upp till 100 Mkr netto av försäljning av tillgångar. Engångskostnaden skulle hamna i intervallet 300 till 350 Mkr, varav cirka 250 Mkr skulle belasta rörelseresultatet under det andra kvartalet 2022 och betraktas som jämförelsestörande post. Den föreslagna satsningen skulle innebära investeringar, inklusive kapitaliserad ränta, om cirka 2,5 Mdkr under de kommande fyra åren.

Totalt skulle ungefär 350 anställda i Belgien och Holland att påverkas av det föreslagna initiativet, varav majoriteten skulle erbjudas en anställning i den nya fabriken. Mot ovanstående bakgrund kommer Cloetta att inleda överläggningar med European Works Council och de lokala fackföreningarna.

Cloetta kommer att hålla en telefonkonferens med webbpresentation tisdagen den 10 maj klockan 08.00. Henri de Sauvage-Nolting, VD och koncernchef, och Frans Rydén, CFO, kommer att presentera förslaget. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbpresentationen.

Ring in på 08 505 583 59. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Länk till telefonkonferensen: https://cloetta-live.creo.se/220510

Denna information är sådan som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl. 18.40 CET.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 7 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com