Skip to content

Cloetta säljer sin italienska verksamhet

Cloetta har tecknat avtal om att sälja Cloetta Italien till Katjes International. Försäljningen motsvarar ett företagsvärde (Enterprise Value) om cirka 450 Mkr. Försäljningen genererar en positiv kassaeffekt om cirka 415 Mkr.

“Jag är mycket nöjd med att vi har fått en ny ägare till våra Italienska varumärken och fabriker. Vi har sedan tidigare god kontakt med Katjes och känner väl till deras verksamhet och goda rykte som arbetsgivare. Jag är övertygad om att de kommer att hantera och utveckla verksamheten väl i framtiden. Lösningen är mycket bra för alla parter och följer Cloettas strategi att fokusera verksamheten i nordvästra Europa, inklusive det nyligen förvärvade Candyking”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta.

Cloetta Italien med huvudkontor i Cremona, producerar och säljer varumärken såsom Sperlari, Saila, Dietor, Galatine och Dietorelle. Fabrikerna ligger i Cremona, Gordona, San Pietro in Casale och Silvi Marina. 2016 hade Cloetta Italien en omsättning på 745 Mkr och cirka 400 medarbetare.
Försäljningen omfattar hela den Italienska kommersiella verksamheten, de fyra produktionsenheterna och samtliga italienska varumärken. Försäljningen kommer att leda till en nedskrivning som uppskattas till cirka 365 Mkr före skatt som belastar det andra kvartalet 2017.

“Nedskrivningen av Cloetta Italien är ett resultat av en under längre tid utmanande affärsutveckling som slutligen ledde till detta beslut. Försäljningen av Cloetta Italien möjliggör dock för Cloetta att nå sitt EBIT marginalmål om 14 procent på ett mer fokuserat sätt. Försäljningen kommer att förbättra Cloettas marginal och avkastning på sysselsatt kapital” säger Danko Maras, CFO på Cloetta.

Transaktionen är inte föremål för någon myndighets godkännande och förväntas stänga under tredje kvartalet 2017.
I delårsrapporten för andra kvartalet 2017 kommer den italienska verksamheten redovisas som tillgångar som innehas för försäljning och avyttrad verksamhet. Resultaträkningen kommer att omräknas för de fyra kvartalen 2016 samt första kvartalet 2017. Redovisningen av den avyttrade verksamheten kommer att presenteras i separata tabeller.
EY har varit finansiell rådgivare och White & Case har varit juridisk rådgivare till Cloetta.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.