Skip to content

Cloetta stänger fabriken i Gävle

Som meddelades den 8 mars är avsikten att stänga fabriken i Gävle. Efter det att den oberoende arbetstagarkonsulten lämnat sin rapport och de fackliga förhandlingarna slutförts, har styrelsen beslutat att stänga fabriken i Gävle.
Produktionen kommer att flyttas till Ljungsbro, Sverige och Levice, Slovakien. Fabriken i Gävle planeras att stängas i början av 2014. Diskussioner kommer nu att inledas med de lokala fackliga parterna för att kunna stödja medarbetarna inför stängningen av fabriken.
Beslutet att stänga fabriken i Gävle, tillsammans med beslutet den 15 maj att stänga fabrikerna i Aura, Finland och Alingsås, Sverige samt effektivisera lagerverksamheten kommer, som tidigare kommunicerats, ge en årlig besparing om cirka 100 Mkr på EBITDA-nivå. Skälet till omstruktureringen är att det finns en överkapacitet i koncernens produktionsstruktur vilket gör det nödvändigt att reducera antalet fabriker.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, tel. 070-190 00 33
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2012 klockan 08.30