Skip to content

Cloettas årsredovisning tillgänglig på webbsidan

Cloettas årsredovisning 2012 har idag publicerats på Cloettas webbsida.
För moderbolaget omfattar räkenskapsåret 1 september 2011 – 31 december 2012 och koncernredovisningen avser räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2013 klockan 11.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations,
Telefon +46 70 190 00 33.