Skip to content

Cloettas företrädesemission fulltecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag.
Cloettas nyemission med företrädesrätt för bolagets A- och B-aktieägare har fulltecknats och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk. Teckningstiden i företrädesemissionen avslutades den 4 april 2012. Cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och ytterligare cirka 0,4 procent har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Totalt har anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter mottagits motsvarande cirka 9,4 procent av det totala antalet nya aktier. Teckningskursen var 10,79 kronor per ny aktie och Cloettas A- och B-aktieägare ägde rätt att för varje befintlig A- och B-aktie teckna fyra nya aktier av respektive aktieslag.
Som tidigare offentliggjort var inte Yllop Holding S.A. (tidigare Leaf Holding S.A.) berättigat att delta med företrädesrätt i emissionen. (not 1)
De aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har fördelats i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 13 mars 2012. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att distribueras till dem som tilldelats aktier omkring den 13 april 2012.
Företrädesemissionen tillför Cloetta cirka 1 065 miljoner kronor före emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer Cloettas aktiekapital att öka med 493 729 500 kronor till 1 443 096 495 kronor. Antalet aktier kommer att öka med 98 745 900 till sammanlagt 288 619 299 aktier.
De nya A- och B-aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli registrerade hos Bolagsverket omkring den 18 april 2012 och de nya B-aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 19 april 2012. De nya B-aktierna som har tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 26 april 2012.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel 0701 90 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2012 klockan 08:00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se


Not 1) Ett bolag ägt av fonder med CVC Capital Partners som rådgivare och Nordic Capital Fund V. Yllop Holding erhöll 165 186 924 C-aktier i Cloetta, vilka senare omvandlats till B-aktier, som del av köpeskillingen i Cloettas förvärv av Leaf Holland B.V.