Skip to content

Cloettas nya styrelse offentliggör sammansättning av styrelseutskott och förändringar i koncernledningen m.m.

Enligt beslut vid Cloettas extra bolagsstämma den 15 februari 2012, och efter offentliggörande av att samgåendet mellan Cloetta och LEAF fullföljts, består Cloettas styrelse av Lennart Bylock (ordförande), Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist samt arbetstagarledamöterna Birgitta Junland och Lena Grönedal. Den nya styrelsen har vid konstituerande styrelsesammanträde bl.a. fattat följande beslut.
Styrelseutskott
Till ledamöter i revisionsutskottet har utsetts Hans Eckerström (ordförande), Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist. Ersättningsutskottet utgörs av Robert-Jan van Ogtrop (ordförande), Lennart Bylock, Hans Eckerström och Mikael Svenfelt. Till ledamöter i en för integrationen mellan Cloetta och LEAF särskild tillskapad integrationskommitté har utsetts Lennart Bylock (ordförande), Hans Eckerström, Mikael Svenfelt och Peter Törnquist.
Förändringar i koncernledningen
Styrelsen har beslutat att utse Bengt Baron till ny VD och koncernchef för Cloetta. Bengt Baron har tidigare varit VD för LEAF och har omfattande erfarenhet av att utveckla konsumentinriktade varumärken. Samtidigt lämnar Cloettas nuvarande VD Curt Petri sin operativa roll efter drygt 20 år i Cloettas och tidigare Cloetta Fazers ledning för att gå i pension. I samband med att transaktionen fullföljs har också Danko Maras utsetts till ny CFO i Cloetta. För övriga förändringar i koncernledningen, se www.cloetta.se
Köpoptionsprogram
Cloettas huvudägare efter samgåendet – AB Malfors Promotor samt Nordic Capital och CVC (genom holdingbolag) – har informerat Cloettas styrelse om att personer i koncernledningen och vissa andra nyckelmedarbetare i koncernen har förvärvat köpoptioner på marknadsmässiga villkor. Köpoptionerna har ställts ut av huvudägarna i syfte att öka delaktigheten i bolagets utveckling. De utfärdade optionerna kan utnyttjas under tre olika tidsperioder; den första under två år framöver, den andra mellan år 2 och år 3 och den tredje mellan år 3 och år 4. Optionerna omfattar sammanlagt 6 869 926 B-aktier i bolaget (med förbehåll för omräkning enligt sedvanliga villkor).
Cloetta medverkar inte i köpoptionsprogrammet och kommer inte heller att belastas av några kostnader som är hänförliga till detta.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, Cloetta, +46 70 190 00 33
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2012 kl. 14:30.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se