Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2017

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 347 Mkr (1 358) inklusive en positiv påverkan från valutakurser på 1,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (108). Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 110 Mkr (126).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 155 Mkr (253).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,34 ggr (2,78).
  • Den 17 februari 2017 tecknade Cloetta ett avtal om att förvärva Candyking – en ledande konceptleverantör av lösviktsgodis i Norden och England. Förvärvet beräknas slutföras den 28 april 2017.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08:00 CET.

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46