Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2017

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17,1 procent till 1 505 Mkr (1 285) inklusive en negativ påverkan från valutakurser om –0,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till –2,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 169 Mkr (203).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (116).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,63 ggr (2,76).
  • Cloetta Italia S.r.l. såldes till Katjes International GmbH den 5 september 2017.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46