Skip to content

Delårsrapport Q3 2013 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,0 procent varav 1,6 procent från valutakursförändringar.
  • Rörelseresultatet uppgick till 131 Mkr (90).
  • Underliggande EBIT uppgick till 160 Mkr (124).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –29 Mkr (–34) och avser kostnader för omstrukturering –28 Mkr (–31) och valutakursförändringar –1 Mkr (–3).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 54 Mkr (93).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,4 ggr (5,3).
  • Emission av ett säkerställt obligationslån om 1 000 Mkr och omförhandlade banklånevillkor minskar räntekostnaderna.
  • Integrationsarbetet är avslutat.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan.