Skip to content

Extra bolagsstämma i Cloetta AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Cloetta AB idag den 20 mars 2009 beslutades, i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag, att inrätta ett konvertibelprogram riktat till anställda i Cloetta-koncernen.
Beslutet innebär att Cloetta upptar ett konvertibelt förlagslån om högst 32 000 000 kronor genom emission av konvertibler till anställda. Konvertibellånet löper från den 14 maj 2009 till och med den 30 mars 2012 med en årlig ränta motsvarande STIBOR med tillägg för 2,5 procentenheter.
Konvertiblerna kan tecknas under tiden från och med den 27 mars 2009 till och med den 8 april 2009 och ska betalas kontant senast den 14 maj 2009. Medarbetare har rätt att teckna sig för konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om upp till 200 000 kronor och garanteras tilldelning med 50 000 kronor medan personer med nyckelbefattningar har rätt att teckna sig för upp till 400 000 kronor och är garanterade tilldelning med 200 000 kronor. VD och företagsledning har rätt att teckna sig för 1 500 000 kronor och garanteras tilldelning med 1 000 000 kronor.
Konvertiblerna kan konverteras till aktier av serie B i Cloetta från och med den 25 februari 2011 till och med den 25 februari 2012 till en konverteringskurs om 122 procent av den genomsnittliga börskursen på Cloettas B-aktie under perioden från och med den 27 mars till och med den 2 april 2009.
Utspädningseffekten av konvertibelprogrammet ska uppgå till maximalt 4 procent av aktiekapitalet.
För ytterligare och fullständig information hänvisas till det fullständiga beslutet som finns tillgängligt på Cloetta AB:s hemsida, www.cloetta.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2009 klockan 15.00.