Skip to content

Styrning och organisation

De övergripande strategierna för Cloettas hållbarhetsarbete fastställs av koncernledningen och styrs och följs upp genom affärsplaneringsprocesser på flera olika nivåer i bolaget.

Styrelsen och VD är ytterst ansvariga för Cloettas hållbarhetsrelaterade insatser och resultat. Koncernledningen har varit djupt involverad i utvecklingen av den nya Hållbarhetsagendan ”A Sweeter Future” och för vart och ett av de olika hållbarhetsinitiativen finns en verkställande sponsor i koncernledningen. Utveckling inom hållbarhet är en stående punkt vid de månatliga koncernledningsmötena.

Cloettas hållbarhetsarbete leds av en hållbarhetschef, som fungerar som språkrör för miljömässiga och sociala frågor och ansvarar för att identifiera prioriterade områden. Hållbarhet är en del av marknadsavdelningen, som arbetar nära marknadschefen för godis och hållbarhet och stöder implementeringen av Cloettas hållbarhetsstrategi i varumärkena.

Dessutom ansvarar företagets olika affärsfunktionsledare för implementeringen av hållbarhetsagendan inom sin del av organisationen. Det finns miljö- och arbetsmiljöchefer på alla Cloettas fabriker vilka rapporterar till koncernens chef för miljö och arbetsmiljö. Med stöd av hållbarhetschefen ansvarar ledningen för att utvärdera effektiviteten och relevansen av ledningsstrategin för hållbarhet.