Skip to content

Halvårsrapport för moderbolaget Cloetta AB (publ.) 1 september 2011 – 29 februari 2012

Moderbolaget Cloetta AB (publ.) ska, i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden publicera en halvårsrapport avseende perioden 1 september 2011 till 29 februari 2012 med anledning av att bolaget har ändrat räkenskapsår. Denna rapport inkluderar främst huvudkontorets verksamhet och inte koncernens konsoliderade räkenskaper. Cloetta-koncernen kommer att publicera den konsoliderade finansiella rapporten för årets första kvartal, det vill säga perioden 1 januari till 31 mars 2012, den 16 maj 2012.

Räkenskapsåret

Årsstämman den 19 december 2011 godkände en ändring av bolagsordningen avseende bolagets räkenskapsår. Bolagsordningen har ändrats så att bolagets räkenskapsår omfattar perioden 1 januari till 31 december, dvs kalenderår, istället för 1 september till 31 augusti. Detta medför att räkenskapsåret förlängs till att omfatta perioden 1 september 2011 till 31 december 2012. I enlighet med lagen om värdepappersmarknaden publicerar moderbolaget Cloetta AB härmed en halvårsrapport avseende perioden 1 september 2011 till 29 februari 2012.

Moderbolagets utveckling under årets första halvår

Den 16 februari 2012 förvärvade Cloetta AB bolaget LEAF Holland B.V. från Yllop Holding S.A. (namnändrat från LEAF Holding S.A.). Förvärvet genomfördes genom en kontant betalning (100 Mkr), genom utfärdandet av en säljrevers (1 400 Mkr) samt genom en apportemission av Cloetta-aktier (2 556 Mkr). Balansräkningen har påverkats i enlighet med detta.
Cloetta AB:s huvudsakliga verksamhet avser huvudkontorsfunktioner som koncernövergripande ledning och administration. Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick till 13 Mkr (13) och avsåg i huvudsak koncerninterna tjänster. Rörelseresultatet uppgick till –8 Mkr (1). Avvikelsen från föregående år avser i huvudsak avgångsvederlag till den tidigare koncernchefen Curt Petri, som gick i pension den 29 februari 2012, samt konsultkostnader. Finansnettot uppgick till –3 Mkr (-1). Resultatet före skatt uppgick till –11 Mkr (0) och resultatet efter skatt uppgick till –8 Mkr (0). Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 39 Mkr (51).
I enlighet med beslut på Cloettas extra bolagsstämma den 15 februari 2012, består Cloettas styrelse av Lennart Bylock (ordförande), Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnqvist samt arbetstagarledamöterna Birgitta Junland och Lena Grönedal. Vid samma datum utsåg styrelsen Bengt Baron till ny VD och koncernchef för Cloetta.
Cloettas konvertibellån till de anställda, uppgående till 30 Mkr, löpte från den 14 maj 2009 till den 30 mars 2012. Konvertering kunde ske till B-aktier i Cloetta under perioden 25 februari 2011 till 25 februari 2012 till en konverteringskurs om 30,40 kronor. Totalt hade 567 279 aktier konverterats då lånet förföll.

Övriga upplysningar

Cloetta-aktien och ägare
Den 16 februari 2011 emitterade moderbolaget 165 186 924 C-aktier till respektive Nordic Capital Fund V och fonder kontrollerade av CVC Capital Partners, genom Yllop Holding S.A., som en del av betalningen för Cloettas förvärv av LEAF Holland B.V. C-aktierna emitterades som en ny separat serie i samband med förvärvet eftersom Yllop Holding S.A. inte skulle erhålla teckningsrätter i Cloettas företrädesemission.
Yllop Holding S.A. är huvudaktieägare i Cloetta AB. Den 29 februari 2012 hade Cloetta 4 285 aktieägare. Huvudägaren innehade 78,4% av rösterna och 87,2% av aktiekapitalet. Övriga institutionella investerare hade 18,6% av rösterna och 9,5% av aktiekapitalet. Antalet aktier uppgick till 189 542 565, varav 165 186 924 av serie C, 21 995 641 av serie B och 2 360 000 av serie A.
Händelser efter rapportperiodens utgång
Den 7 mars 2012 beslutade styrelsen om en företrädesemission. Syftet med emissionen är att använda likviden från emissionen för en återbetalning av den säljarrevers som Cloetta utfärdat till Yllop Holding S.A. som en del av köpeskillingen för LEAF Holland B.V. Den 13 april 2012 meddelade Cloetta att nyemissionen med företrädesrätt för bolagets A- och B-aktieägare hade fulltecknats. Cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och ytterligare 0,4 procent har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Den 29 mars 2012 konverterades, efter en begäran från Yllop Holding S.A., alla Yllop Holdings 165 186 924 C-aktier till B-aktier.
Efter rapportperiodens utgång har inga ytterligare väsentliga händelser som påverkar moderbolagets verksamhet inträffat.
Operationella och finansiella risker i moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består främst av koncernövergripande ledning och administration, varför riskerna i bolaget är begränsade till investeringar i dotterbolag samt ränte- och likviditetsrisker. Beträffande information om riskhantering hänvisas till det prospekt som publicerades den 13 mars 2012 i samband med nyemissionen, se www.cloetta.se.
Redovisningsprinciper och övriga upplysningar
Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till årsredovisningen för 2011, se www.cloetta.se.
Publiceringstillfällen – nästa delårsrapport
Den 16 maj 2012 publicerar Cloetta-koncernen delårsrapport för det första kalenderkvartalet som omfattar perioden 1 januari till 31 mars 2012.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten avseende perioden 1 september 2011 till 29 februari 2012 ger en rättvisande översikt av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.
Stockholm, 27 april 2012
Cloetta AB (publ.)
Uppgifterna i denna halvårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 klockan 17.30.

Frågor besvaras av

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, CFO, 076-627 69 46