Skip to content

Kallelse till årsstämma i Cloetta AB (publ)

Aktieägarna i Cloetta AB (publ), org. nr. 556308-8144, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 april 2024 kl. 15.00 på Bonnier Fastigheter Konferens, Torsgatan 21 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Cloettas bolagsordning.

 

För att få delta i årsstämman måste aktieägare

          dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 mars 2024,

          dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 3 april 2024. Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Cloetta AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 92 85 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller på bolagets hemsida, www.cloetta.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

 

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) senast den 28 mars 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 mars 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Ombud m.m.
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 3 april 2024. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cloetta.com.

Poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Cloettas webbplats,
www.cloetta.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.  

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Cloettas vägnar) tillhanda senast onsdagen den 3 april 2024. Det ifyllda formuläret ska skickas till Cloetta AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt. Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cloetta.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman behörigen sammankallats
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret den 1 januari – 31 december 2023
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 11. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
 12. Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande
 13. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 15. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisor
 16. Val av styrelseledamöter
 17. Val av styrelseordförande
 18. Val av revisor
 19. Förslag till beslut om

(A) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2024) och

(B)  överlåtelse av egna B-aktier under LTI 2024

 1. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier
 2. Stämmans avslutande

 

Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 96 59 40

ir@cloetta.com