Skip to content

Konkurrensverket lämnar tillstånd till samgåendet mellan Cloetta och LEAF

 
Som tidigare offentliggjorts träffade Cloetta AB (publ) (”Cloetta”) den 15 december 2011 avtal med Leaf Holding S.A.* om förvärv av samtliga aktier i Leaf Holland B.V. (”LEAF”). Förvärvet av LEAF är, såsom tidigare offentliggjorts, villkorat av godkännande från Cloettas aktieägare vid en extra bolagsstämma och godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.
Konkurrensverket har den 3 februari 2012 lämnat tillstånd till samgåendet mellan Cloetta och LEAF. Villkoret avseende godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter är därmed uppfyllt. En extra bolagsstämma i Cloetta hålls den 15 februari 2012 i syfte att godkänna samgåendet.
Frågor besvaras av:
Curt Petri, VD och koncernchef, +46 70 593 21 69
Christina Björck, Kommunikationschef, +46 70 544 88 78
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2012 kl. 08:00.


*) Ett bolag ägt av Nordic Capital Fund V och fonder med CVC Capital Partners som rådgivare.