Skip to content

Strategisk översyn och nedskrivning av Cloetta Italien

Mot bakgrund av den negativa ekonomiska utvecklingen i Italien och Cloettas resultat i Italien de senaste åren genomför Cloetta en strategisk översyn av Cloetta Italien.  Som en följd av detta visar indikativa värderingar av Cloetta Italien på ett behov av en nedskrivning av verksamheten i Cloetta Italien på 771 Mkr före skatt och 594 Mkr efter skatt.

Den strategiska översynen av Cloettas verksamhet i Italien genomförs för att förbättra tillväxten och marginalen för Cloetta koncernen och kan innefatta en potentiell försäljning av den italienska verksamheten. Cloettas försäljning i Italien uppgick 2016 till cirka 750 Mkr. En försäljning av Cloettas italienska verksamhet skulle förbättra Cloettas EBIT-marginal.

Nedskrivningen av Cloetta Italien inkluderar nedskrivning av goodwill och varumärken hänförliga till den italienska verksamheten och ger en engångskostnad om 771 Mkr före skatt, och 594 Mkr efter skatt som belastar fjärde kvartalet 2016.

Nedskrivningen är icke kassaflödespåverkande och kommer därmed inte att påverka Cloettas nettoskuld/EBITDA eller koncernens förmåga att betala aktieutdelning.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 klockan 12.30.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.