Skip to content

Styrelsen för Cloetta AB föreslår utdelning för 2019

Styrelsen för Cloetta AB har beslutat att föreslå en utdelning till aktieägare om 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Utdelningen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas under november 2020. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutade i mars 2020 att dra tillbaka förslaget till årsstämman om utdelning för räkenskapsåret 2019. Givet det osäkra marknadsläget vid tidpunkten prioriterade styrelsen att upprätthålla bolagets starka finansiella ställning men uttryckte sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma under andra halvåret 2020 för att besluta om utdelning, om förutsättningarna medgav.

Konsekvenserna av COVID-19-pandemin kan nu bättre överblickas och därför har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en utdelning på 0,50 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.

“Givet Cloettas starka balansräkning och motståndskraftiga affärsmodell, som genererar kassaflöde även i volatila tider, har styrelsen nu gjort bedömningen att en utdelning för 2019 är lämplig. Styrelsens förslag om 0,50 kronor per aktie ska ses i förhållande till det tidigare förslaget om 1,00 kronor per aktie. Vi fortsätter att förvänta oss att utvecklingen för Cloetta gradvis kommer att förbättras. Samtidigt är pandemin fortfarande aktiv och styrelsen ser därför fortsatt anledning att vara återhållsam”, säger Mikael Norman, styrelseordförande i Cloetta.                                                                 

I samband med fastställd utdelning kommer Cloetta att återbetala det permitteringsstöd om cirka 1 Mkr som erhållits i Sverige relaterat till COVID-19-pandemin.

En kallelse kommer att publiceras i god tid inför den extra bolagsstämman.

Denna information är sådan som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl. 18.30 CET.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.