Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB (publ)

Cloettas valberedning har informerat bolaget om dess förslag avseende ny styrelse.
Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med en ledamot till tio ledamöter.
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter, dvs. Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist.
Lennart Bylock föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.
Därutöver föreslår valberedningen att Lilian Fossum Biner väljs som ny ledamot. Lilian Fossum Biner har arbetat på AB Electrolux och Axel Johnson AB. Hon har lång erfarenhet av bland annat ekonomistyrning, strategisk prissättning HR-frågor och flervarumärkesstrategi. Hon är styrelseledamot i Oriflame Cosmetics S.A., Thule Group AB, Nobia AB, Melon Fashion Group OJSS, a-connect AG samt Givaudan SA. Lilian Fossum Biner, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor samt att arvode till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.
Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning samt information om styrelseledamöterna framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com.
Årsstämman äger rum torsdagen den 11 april 2013 i Stockholm.
För mer information vänligen kontakta
Christer Wagenius, ordförande i valberedningen, e-post christer.wagenius@wagenius.com
Lennart Bylock, medlem i valberedningen tillika styrelsens ordförande, e-post lennart@bylock.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2013 klockan 10.00.