Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det andra kvartalet 2015

Fortsatt förbättrat rörelseresultat och tillväxt.
Cloettas rörelseresultat (EBIT) ökade med 52,9 procent och uppgick under kvartalet till 130 Mkr (85). Även försäljningen ökade, främst beroende på organisk tillväxt och förvärv men också genom valuta. Underliggande EBIT uppgick till 129 Mkr (110). Både EBIT-marginalen och den underliggande rörelsemarginalen förbättrades till 10,2 procent (6,9) respektive 10,3 procent (9,4). Resultatet efter skatt förbättrades också väsentligt och uppgick till 66 Mkr (9).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades positivt eller var oförändrad på alla marknader utom i Nederländerna där den minskade.

Ökad försäljning

Cloettas försäljning växte med 3,4 procent under kvartalet varav organisk tillväxt var 0,8 procent, förvärv 1,2 procent och valuta 1,4 procent. Cloetta växer organiskt trots minskad försäljning i Italien, Nederländerna och Norge. Försäljningen ökade i Sverige, Finland och Danmark. Även försäljningen för Nutisal och The Jelly Bean Factory ökade under kvartalet. Försäljningsökningen i Danmark beror på ökad försäljning av pastiller och i Finland beror försäljningstillväxten på produktlanseringar och lösviktsgodis.
Försäljningen av det nya lösviktskonceptet i Sverige utvecklades enligt plan. Cloetta har emellertid förlorat försäljning till några av de största kunderna i Sverige, huvudsakligen på grund av oavslutade kontraktsförhandlingar. Det finns därför risk för att försäljningen hos dessa kunder i Sverige fortsätter att påverkas negativt under en tid. Det är en liknande situation med en av de större kunderna i Norge. Cloetta står upp för principen att förändringar i råvarupriser och valuta, oavsett riktning, ska föras vidare till kunderna och konsumenterna.

Starkt kassaflöde och minskad skuldsättningsgrad

Cloettas starka kassagenererande förmåga resulterar återigen i ett mycket starkt kassaflöde. Nettoskulden/EBITDA fortsätter att minska och uppgår till 3,30 gånger (4,55). Det långsiktiga målet om en nettoskuld/EBITDA om cirka 2,5 gånger kvarstår.

Förvärvet av Lonka skapar värde

Cloetta har ingått avtal om att förvärva Locawo B.V. (Lonka) – ett holländskt företag som producerar och säljer mjuk kola, nougat och choklad. Förvärvet kommer att väsentligt stärka Cloettas position i Nederländerna, men även de nordiska länderna och Storbritannien utgör viktiga marknader, särskilt inom lösviktsgodis. Förvärvet kommer att bredda Cloettas produktutbud till nya teknologier och kategorier inklusive den holländska chokladmarknaden. Det kommer också att skapa kostnadssynergier vilka över tid kommer att stödja Cloettas långsiktiga EBIT-marginalmål.

Strategin ger resultat

Cloettas strategi för lönsam tillväxt skapar ständiga förbättringar. Vi har kunnat uppvisa organisk tillväxt under de senaste åren samtidigt som vi har genomfört förvärv för att ytterligare accelerera tillväxten. Vi har också i nio av de tio senaste kvartalen förbättrat rörelseresultatet i förhållande till föregående år. För första gången kan Cloetta också efter flera kvartal av minskade omstrukturerings-kostnader uppvisa ett kvartal utan några omstruktureringskostnader. Det visar på vår förmåga att genomföra förändringar. Det gör också att det känns tryggt att jag efter sex år kan lämna över till David Nuutinen som ny VD och koncernchef för Cloetta. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till medarbetare, aktieägare, styrelse, kunder och konsumenter som på olika sätt bidragit till Cloettas utveckling under de år jag har haft nöjet att vara VD.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.