Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det fjärde kvartalet 2013

Det fjärde kvartalet ökade försäljningen med 2,6 procent och det underliggande rörelseresultatet (EBIT) förbättrades jämfört med föregående år.

Det är glädjande att bolaget under kvartalet ökade såväl försäljningen som rörelseresultatet (EBIT). Även resultatet före och efter skatt och resultatet per aktie ökade samtidigt som skuldsättningsgraden minskade. Det visar att Cloetta är på rätt väg.
Underliggande EBIT förbättrades till 231 Mkr (200) för kvartalet. Förbättringen beror främst på fabriksomstruktureringar och realiserade synergier från samgåendet, men även den ökade försäljningen bidrog positivt. Rörelseresultat förbättrades avsevärt till 175 Mkr (82) och resultat efter skatt förbättrades till 186 Mkr (155).
Underliggande EBIT-marginal uppgick i kvartalet till 16,1 procent (14,6) och bruttomarginalen förbättrades till 34,8 procent (33,8). Den rapporterade rörelsemarginalen förbättrades till 12,1 procent (5,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 116 Mkr (147).
Under kvartalet amorterades 68 Mkr på banklånen. Det är vår ambition att vårt framtida kassaflöde ska användas till fortsatt amortering på våra banklån, samtidigt som vi ska ha ett utrymme för kompletterande förvärv. Det långsiktiga målet om en skuldsättningsgrad på 2,5 ggr nettoskuld/ EBITDA kvarstår.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden har uppvisat en fortsatt svagt positiv utveckling på de flesta marknader. Efter ett svagt tredje kvartal återhämtade sig den finska konfektyrmarknaden under fjärde kvartalet. I Italien har en viss återhämtning märkts och marknaden har stabiliserats. Nederländerna uppvisar alltjämt en svag marknadsutveckling, drivet av en minskande tuggummimarknad.

Fortsatt tillväxt

När omstruktureringen nu är på väg att avslutas blir fokus alltmer på tillväxtfrämjande arbete. Det dagliga arbetet är så klart avgörande för att öka försäljningen av befintliga produkter, men det finns också möjlighet att bredda varumärken samt genomföra kompletterande förvärv.
Det är därför uppmuntrande att Cloetta genererade tillväxt för andra kvartalet i rad. Försäljningen ökade med 2,6 procent under kvartalet och justerat för valutaeffekter med 1,6 procent. Försäljningen ökade i samtliga länder utom i Nederländerna där den var oförändrad och i Norge där den minskade.
Försäljningen ökade i Sverige främst beroende på en positiv utveckling av chokladprodukter, bland annat lanseringen av Polly bilar. I Finland bidrog flera lanseringar, bland annat nylanseringen av Hopea Toffee, till en positiv försäljningsutveckling. Försäljningstillväxten fortsatte för tredje kvartalet i rad i Italien där de för Cloetta viktiga säsongsprodukterna var den huvudsakliga förklaringen till försäljningsökningen. Den minskade försäljningen i Norge beror huvudsakligen på avvecklad distribution av en produkt som inte ägs av Cloetta.

Förvärvet av Nutisal öppnar en ny kategori

Som ett led i vår önskan att bredda produktsortimentet inom Munchy Moments slutförde vi den 8 januari 2014 förvärvet av Nutisal, som är ledande inom torrostade nötter i Sverige. Det innebär att vi nu kan erbjuda våra konsumenter ett nytt Munchy Moment med ett etablerat varumärke på den växande nötmarknaden. Arbetet med att integrera Nutisal i Cloetta har redan påbörjats. I Sverige handlar det om att integrera de två säljkårerna och på övriga marknader handlar det om att låta Cloettas säljorganisation ta över säljansvaret från befintliga distributörer.
Jag är övertygad om att Nutisals torrostade nötter, fortsatt marknadstillväxt och Cloettas starka försäljningsorganisation ger oss möjlighet att skapa betydande tillväxt inom nötkategorin.

Omstruktureringsarbetet löper enligt plan

Vid årsskiftet avslutades produktionen vid fabriken i Gävle. En mindre personalstyrka finns kvar under det första kvartalet 2014 för avslutande arbete med att förbereda flytten av kvarvarande utrustning. Produktionen i de mottagande fabrikerna, Ljungsbro och Levice, Slovakien, har påbörjats. Vi räknar med att nå full produktionskapacitet inom några månader. Sammantaget löper det avslutande fabriksomstruktureringsarbetet helt enligt plan och kostnaderna för detta förväntas därmed upphöra under andra kvartalet 2014.

Lönsam tillväxt i fokus

Fortsatt försäljningstillväxt samt förvärvet av Nutisal visar att Cloetta har möjlighet att växa såväl organiskt som genom förvärv. När omstruktureringen av tillverkningskedjan väl är slutförd kommer vårt fokus återigen vara helt på fortsatt lönsam tillväxt. När jag summerar helåret 2013 är jag stolt över att vi har genomfört åtgärder och aktiviteter enligt plan. Finansiellt har Cloetta, inklusive omstruktureringskostnader, förbättrat sitt resultat med 337 Mkr jämfört med 2012. Nettovinsten efter skatt uppgick till 264 Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie på 0,92 kronor.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.