Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det första kvartalet 2013

Det underliggande rörelseresultatet (EBIT) förbättrades avsevärt under det första kvartalet jämfört med föregående år. Det innebär att vi har fortsatt den positiva resultatutvecklingen från föregående kvartal, vilket visar att vår strategi fungerar.

Bolagets underliggande rörelseresultat (EBIT) förbättrades till 91 Mkr (47) för kvartalet. Förbättringen beror huvudsakligen på realiserade synergier från samgåendet, fabriksomstruktureringarna samt de prisökningar som genomfördes under 2012. Prisökningarna krävs för att kompensera för ökade råvarupriser och kommer att få successiv effekt under 2013.
Underliggande rörelsemarginal uppgick till 8,1 procent (4,1) och bruttomarginalen förbättrades till 37,5 procent (35,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16 Mkr (–35).
I enlighet med vår plan har vi under kvartalet fortsatt att amortera vår nettolåneskuld med 90 Mkr.
Marknaden har under kvartalet fortsatt att vara relativt svag, framförallt i Italien, Nederländerna och Danmark. På dessa marknader har i princip alla de segment som vi verkar inom utvecklats negativt. På övriga marknader har utvecklingen varit mer positiv, men svag.
Den underliggande försäljningen minskade med 3,3 procent under kvartalet. En orsak till detta är minskad kontraktstillverkning på uppdrag av en större kund. Exklusive denna kontraktstillverkning minskade försäljningen med 2,4 procent. Kunden har sagt upp en del av avtalet, vilket kommer att påverka försäljningen framöver.
Försäljningen ökade i Sverige, Nederländerna och i länder utanför huvudmarknaderna, medan den var oförändrad i Finland och Tyskland. Danmark och Italien stod för merparten av försäljningsnedgången. Den minskade försäljningen i Danmark beror på en hög sockerskatt, vilket har lett till en förskjutning mot ökad gränshandel. Dessutom har Cloetta förlorat en stor andel av sin försäljning på grund av ej slutförda kontraktsförhandlingar till en av de större kunderna. Den lägre försäljningen i Italien är hänförlig till en fortsatt svag marknadsutveckling.
Integrationsarbetet är i allt väsentligt genomfört operationellt. Återstående aktiviteter är viss in-sourcing samt IT-integration, något som kommer att kunna genomföras under året. Sammantaget har integrationsarbetet varit framgångsrikt, både vad avser den uppsatta tidsramen och med uppfyllande av det uppsatta besparingsmålet. De tidigare kommunicerade besparingar om 65 Mkr årligen kommer att realiseras under 2013.
Omstruktureringsarbetet inom produktionskedjan fortsätter enligt plan. Under kvartalet har fabriken i Aura, Finland stängts och fastigheten har sålts. Även fabriken i Alingsås har sålts under kvartalet. De produkter som tidigare tillverkades i Aura har flyttats till andra fabriker. Därmed är två av tre fabriker (Alingsås och Aura) som berörs av omstruktureringsprogrammet nu stängda och produktionen flyttad. Arbetet med att installera utrustning i Ljungsbro och Levice, Slovakien för att kunna ta över produktion från Gävle pågår. Fabriken i Gävle planeras stänga under det första kvartalet 2014.
Under kvartalet har också omstruktureringen av vår skandinaviska lagerverksamhet slutförts i och med att lagret i Malmö har flyttats till den nya outsourcade anläggningen i Helsingborg, dit tidigare även lagerverksamheterna i Norge och Danmark har flyttat.
Sammantaget innebär detta att de tidigare kommunicerade omstruktureringarna inom produktionskedjan kommer att generera årliga besparingar på 100 Mkr mot slutet av 2014.
Utvecklingen under det första kvartalet stärker mig i min tro att vi är på rätt väg. Vi har i allt väsentligt slutfört integrationsarbetet såsom planerat och fabriksomstruktureringarna går enligt plan. Fokus under kommande kvartal är därför att slutföra fabriksomstruktureringarna samt kontinuerligt driva vår verksamhet genom att utveckla, marknadsföra och sälja våra produkter.

Kontakt

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33