Skip to content

VD och koncernchef Bengt Barons kommentarer till resultatet för det första kvartalet 2015

Fortsatt försäljningstillväxt, förbättrat rörelseresultat (EBIT) och starkt kassaflöde.
Jag är mycket nöjd med att Cloetta under det första kvartalet fortsätter att öka såväl försäljningen som att förbättra rörelseresultatet. Det visar att vårt fokus på lönsam tillväxt ger resultat. Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades markant till 90 Mkr (52). Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till 107 Mkr (81), vilket ger en förbättring av den underliggande rörelsemarginalen med 1,7 procentenheter.
Som tidigare kommunicerats hade vi engångskostnader för omstrukturering i Italien och för införandet av det nya lösviktskonceptet i Sverige, om sammanlagt 19 Mkr. Både rörelsemarginalen och den underliggande rörelsemarginalen förbättrades rejält till 6,9 procent (4,4) respektive 8,3 procent (6,6). Resultatet efter skatt förbättrades också och uppgick till 33 Mkr (–12).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades positivt på alla marknader utom i Nederländerna.

Tillväxten fortsätter att öka

Cloettas försäljning ökade sammantaget med 10,1 procent under kvartalet, varav organisk tillväxt var 4,0 procent, förvärv 2,7 procent och valuta 3,4 procent. Försäljningen ökade på samtliga marknader utom i Italien, Norge och Nederländerna. Kontraktstillverkningen minskade. Försäljningen ökade markant i Sverige beroende på utrullningen av det nya lösviktskonceptet. Även i Danmark och Finland var försäljningsutvecklingen mycket stark. Tillväxten i Danmark berodde på ökad försäljning av pastiller och choklad och i Finland berodde tillväxten på produktlanseringar samt ökad försäljning av pastiller.

Kassaflödet fortsätter att vara starkt

Utvecklingen med ett mycket starkt kassaflöde under förra året fortsatte under det första kvartalet. Det visar, precis som i det fjärde kvartalet, på Cloettas starka kassagenererande förmåga när fabriksomstruktureringsprogrammet nu sedan ett halvår tillbaka är avslutat.

Skuldsättningsgraden fortsätter att minska

Den fortsatta förbättringen av EBITDA samt starka kassaflöden under kvartalet ledde till att nettoskulden/EBITDA uppgår till 3,60 gånger (4,47). Förbättringen visar att Cloetta fortsätter mot det långsiktiga målet om en nettoskuld/EBITDA om cirka 2,5 gånger. Ambitionen att framtida kassaflöden ska användas till amortering av lån, men också ge finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv och aktieutdelningar kvarstår.

Lösviktskoncept hos Coop implementerat

Vårt nya lösviktskoncept med godis och natursnacks till Coop Sverige implementerades under det första kvartalet. Utrullningen har gått mycket bra och de ca 700 Coop-butikerna är nu ombyggda. Lösgodiskonceptet ”Godisfavoriter” var implementerat i alla butiker i slutet av februari och natursnackskonceptet ”Natursnacks” var implementerat i de 300 relevanta butikerna under mars månad. Försäljningen inför och under påsk, som är av stor betydelse för lösviktskonceptet, gick i enlighet med våra planer. Mot bakgrund av detta känner jag mig trygg i att vi har ett koncept som är mycket uppskattat av konsumenterna.

Vi tar ytterligare steg mot de långsiktiga målsättningarna

Cloettas långsiktiga målsättning är att nå en underliggande EBIT-marginal på 14 procent, växa minst i linje med marknaden och samtidigt minska skuldsättningsgraden. Under det första kvartalet förbättrades vår underliggande EBIT-marginal med 1,7 procentenheter. Den förbättrade lönsamheten i kombination med fortsatta amorteringar gör att vår skuldsättningsgrad minskar. Dessutom har vi, framförallt tack vare det nya lösviktskonceptet, under kvartalet visat att det är möjligt att växa snabbare än marknaden. Kvartalet innebar därmed ytterligare ett steg mot förverkligandet av våra målsättningar.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 klockan 08.00.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.