Skip to content

VD och koncernchef David Nuutinens kommentarer till resultatet för det fjärde kvartalet 2015

Starkt kassaflöde, minskad skuldsättning och föreslagen aktieutdelning

Cloetta står starkt

2015 var ett rekordår för Cloetta. Sammantaget ökade försäljningen med 6,8 procent varav 1,5 procent var organisk tillväxt. Försäljnings­tillväxten i kombination med minskade kostnader för omstrukture­ring och kostnadskontroll har gjort att vi kunnat öka vår lönsamhet även under 2015. Rörelseresultatet för helåret var rekordhögt och uppgick till 671 Mkr (577). Nettovinsten efter skatt uppgick till 386 Mkr (242), vilket motsvarar en vinst per aktie om 1,35 kronor (0,84). Skuldsättningsgraden har, trots ett genomfört förvärv, fort­satt att minska och uppgår idag till 3,03 ggr (3,97). Vi är därmed på god väg mot vårt mål om 2,5 ggr nettoskuld/EBITDA, vilket också har lett till att styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kronor per aktie. Det visar att Cloetta står starkt.

Stabilt rörelseresultat

Cloettas rörelseresultat (EBIT) uppgick under kvartalet till 239 Mkr (262) och rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent (16,6). Den or­ganiska försäljningen minskade under kvartalet, men sammantaget ökade försäljningen med 2,7 procent, drivet av förvärv och valuta.
Rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 255 Mkr (257) och rörelsemarginalen, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 15,7 procent (16,3). Periodens resultat uppgick till 157 Mkr (158).
Rörelseresultatet har i förhållande till motsvarande kvartal fö­regående år påverkats av ökade engångskostnader, främst relaterade till den planerade stängningen av fabriken i Dieren, Nederländerna. Föregående år hade vi dessutom en större engångseffekt i det fjärde kvartalet som då förbättrade rörelseresultatet. Rörelsemarginalen, justerad för poster av engångskaraktär, minskade under kvartalet huvudsakligen som ett resultat av utvecklingen för ett av förvärven.

Mycket starkt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt mycket starkt och uppgick till 367 Mkr (290) under kvartalet. För helåret uppgår kassaflödet från den löpande verksamheten till 927 Mkr (500). Det visar återigen på styrkan i Cloettas kassagenererande förmåga.

Minskad skuldsättningsgrad

Det fortsatt starka kassaflödet och förbättrade EBITDA har bidragit till en nettoskuld/EBITDA på 3,03 ggr (3,97). Det långsiktiga målet om en nettoskuld/EBITDA om 2,5 gånger kvarstår. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska användas för amortering av lån och aktieutdelningar, men också ge en finansiell flexibilitet för komplet­terande förvärv. Nettoskuldsättningen minskade under året trots ett genomfört förvärv.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades överlag positivt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Nederländerna var marknadsutveckligen i stort oförändrad och i Italien var den negativ.

Ökad tillväxt genom förvärv

Cloettas försäljning växte med 2,7 procent under kvartalet varav organisk tillväxt var –2,3 procent, förvärv av Lonka 4,8 procent och valuta 0,2 procent. Den minskade organiska försäljningen i kvartalet beror huvudsakligen på en kraftigt minskad försäljning av säsongsprodukter i Italien. Den organiska försäljningstillväxten var emellertid 1,8 procent om Italien exkluderas, vilket visar att Cloetta i övrigt hade en stabil organisk tillväxt i kvartalet.
Cloettas försäljning i kvartalet ökade eller var oförändrad på samtliga marknader utom i Italien, Danmark och Storbritannien. Den positiva försäljningsutvecklingen i Sverige drevs av det nya lösviktskonceptet. Även i Finland ökade lösviktsförsäljningen. I Danmark minskade försäljningen främst inom pastiller.
Den minskade försäljningen i Italien beror på att vi genom­fört prisökningar på i storleksordningen 20 procent på de viktiga säsongsprodukterna. Prisökningen ledde till en kraftig volymminsk­ning eftersom konkurrenterna inte höjt priserna lika mycket. Pris­höjningarna har genomförts för att motverka en stor prisuppgång på hasselnötter och mandel, två viktiga ingredienser i de italienska säsongsprodukterna. Cloettas strategi är att alltid föra vidare förändringar i råvarupriser till kund och konsument även om det kortsiktigt kan påverka försäljning och lönsamhet.

Integrationen av Lonka enligt plan

Lonka, som förvärvades i juli 2015, stärker avsevärt Cloettas posi­tion i Nederländerna. Därutöver är även Norden och Storbritannien viktiga marknader, särskilt inom lösviktsgodis.
Arbetet med att integrera Lonka i Cloettas organisation går en­ligt plan. En ny gemensam försäljnings- och marknadsorganisation har implementerats i Nederländerna.
I december 2015 togs beslut att stänga fabriken i Dieren, Nederländerna i slutet av 2016 och flytta produktionen till fabriken i Levice, Slovakien. Arbetet med att förbereda stängning och flytt av fabriken har därför påbörjats.
När alla kostnadssynergier från förvärvet av Lonka är realise­rade räknar vi med att dessa under 2017 kommer att stödja Cloettas EBIT-marginalmål på 14 procent. Vad gäller försäljning och lönsam­het har Lonka under kvartalet utvecklats enligt plan.

Strategin ligger fast

Strategin för Cloetta ligger fast. Vår ambition under 2016 är därför att fortsätta fokusera på lönsam tillväxt, förbättrad effektivitet inom Supply chain genom vårt Lean2020-initiativ, tillväxt och kostnads­synergier i de förvärvade bolagen och nya tillväxtinitiativ inom lösviktsgodis.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.