Skip to content

VD och koncernchef David Nuutinens kommentarer till resultatet för det första kvartalet 2016

Förbättrat rörelseresultat (EBIT), starkt kassaflöde och minskad skuldsättning.
Cloettas rörelseresultat (EBIT) ökade och uppgick under kvartalet till 108 Mkr (90). Även rörelseresultatet, justerat för poster av engångskaraktär, ökade till 126 Mkr (108). Resultatet efter skatt uppgick till 44 Mkr (33). Såväl rörelsemarginalen som den justerade rörelsemarginalen ökade och uppgick till 8,0 procent (6,9) respektive 9,3 procent (8,2). Ökningen av resultatet och marginalen visar att vårt fokus ger resultat.

Försäljningen ökade under kvartalet, drivet av förvärv. Den organiska försäljningen minskade något inför ett starkt jämförelsetal samtidigt som även valutakursutvecklingen påverkade försäljningen negativt.
Rörelseresultatet har påverkats av engångskostnader, främst rela­terat till en justering av tilläggsköpeskillingen för förvärv men också till den planerade stängningen av fabriken i Dieren, Nederländerna.

Fortsatt starkt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten har, i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, ökat nio kvartal i rad. Under kvartalet uppgick kassaflödet till 253 Mkr (223). Cloettas kassagene­rerande förmåga understryks därmed än en gång. Rullande 12 måna­der uppgår kassaflödet nu till 957 Mkr. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska användas för amortering av lån och aktieutdelningar, men också ge en finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv.

Fortsatt minskad skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden har fortsatt att minska och nettoskuld/ EBITDA uppgick i slutet av kvartalet till 2,78 gånger (3,60). Det långsiktiga målet är en nettoskuld/EBITDA om 2,5 gånger. Under kvartalet har 90 Mkr amorterats.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden utvecklades överlag positivt i Sverige, Neder­länderna, Norge, Danmark och Finland. I Italien var marknadsut­vecklingen svagt negativ under kvartalet.

Ökad tillväxt genom förvärv

Cloettas försäljning ökade med 3,4 procent under kvartalet varav organisk tillväxt var –0,7 procent, förvärv av Lonka 4,9 procent och valuta –0,8 procent.
Försäljningen i kvartalet ökade eller var oförändrad på samtliga marknader utom i Italien, Danmark och Norge. I såväl Sverige som Finland drevs den positiva utvecklingen av lösviktsförsäljningen. I Norge minskade försäljningen främst inom pastiller. Även i Danmark minskade försäljningen, främst beroende på att försäljningen av pas­tiller upphört hos en kund. I Italien var marknaden alltjämt svag och försäljningen minskade inom pastiller och sockerkonfektyr.

Integrationen av Lonka enligt plan

Efter förvärvet av Lonka i juli 2015 är nu försäljning, marknadsföring och inköp integrerat i Cloetta. Integrationen av fabriken i Roosen­daal, Nederländerna, i Cloettas affärssystem har påbörjats.
Den planerade stängningen av fabriken i Dieren, Nederländerna, fortgår och produktionen förväntas, som tidigare kommunicerats, upphöra i slutet av 2016. Utbyggnaden av fabriken i Levice, Slova­kien, som ska ta emot produktionen från Dieren, har under kvartalet påbörjats.

Steg mot de långsiktiga målsättningarna

Cloettas organiska försäljning minskade något i kvartalet jämfört med ett starkt kvartal föregående år. Försäljningen kan variera mellan kvartal varför fokus för den organiska försäljningen snarare ska vara på helår. Bortsett från försäljningsutvecklingen kan jag konstatera att Cloetta under kvartalet har haft en positiv utveckling med ett högre rörelseresultat, en högre rörelsemarginal och lägre skuldsättningsgrad samtidigt som kassaflödet fortsatte att vara starkt. Vi har därmed tagit ytterligare några steg mot förverkligandet av våra långsiktiga målsättningar. Det faktum att årsstämman i förra veckan också beslutat att lämna aktieutdelning är ännu ett bevis på att Cloetta står starkt.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

  • Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations
    070-190 00 33.