Skip to content

VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2017

Henri-de-Sauvage-Nolting-CloettaEtt år av förändring – föreslagen extra utdelning

Fjärde kvartalet var stabilt med en organisk tillväxt på 0 procent jämfört med samma period föregående år. Candyking utvecklades mycket bra under kvartalet och uppvisade en tillväxt på 14 procent trots pågående integration. Detta understryker att våra identifierade synergibesparingar från Candyking om 100 Mkr ligger fast.
Förvärvet av Candyking och avyttringen av Cloetta Italien har ändrat koncernens struktur väsentligt. Detta gör det möjligt för Cloetta att fokusera mer på att driva organisk tillväxt på de nord- och västeuropeiska marknaderna samtidigt som vi skapar synergier från förvärvet av Candyking.
Cloetta fortsätter att skapa ett bra kassaflöde som gör det möjligt för oss att göra såväl tillväxtskapande investeringar som att ge utdelning till aktieägarna.

Stabilt rörelseresultat, justerat

Cloettas rörelseresultat (EBIT) för kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 206 Mkr (209) och rörelsemarginalen, justerad för jämförelsestörande poster, uppgick till 12,5 procent (15,3). Den lägre marginalen är huvudsakligen relaterad till integrationen av Candyking, som före synergierna hade väsentligt lägre marginaler än Cloetta. Rörelseresultatet uppgick till 171 Mkr (180).
Det stabila rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, beror på god kostnadskontroll. Produktionskostnaderna är fortfarande något högre än föregående år till följd av branden vid fabriken i Belgien. Cloetta har ökat marknadsföringskostnaderna med cirka 15 Mkr under kvartalet – och därmed även för helåret, jämfört med föregående år.

Stabilt kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 305 Mkr (406), vilket var bra med hänsyn tagen till att jämförelsesiffran innehåller det avyttrade säsongsmässigt starka Cloetta Italien.

Konfektyrmarknaden under kvartalet

Konfektyrmarknaden som helhet utvecklades positivt på alla marknader utom i Danmark.

Ökad försäljning

Cloettas försäljning ökade med 20,2 procent under kvartalet, varav förvärvet av Candyking stod för 20,8 procent och valutakursdifferenser för –0,6 procent. Den organiska tillväxten var 0,0 procent.
Cloettas försäljning under kvartalet ökade eller var oförändrad i Sverige, Finland, Norge och på exportmarknaderna, men minskade i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Den positiva försäljningsutvecklingen i Finland drevs både av lösviktsgodis och våra förpackade produkter. I Danmark minskade försäljningen till en större kund. I Nederländerna minskade försäljningen på grund av färre kampanjaktiviteter, delvis på grund av låga lagernivåer efter branden i fabriken i Belgien. Tillväxten för Candyking var 14,0 procent under kvartalet, med en mycket positiv utveckling på alla marknader utom Polen. Försäljningsökningen för Candyking var särskilt stark i Finland, men även i Norge inför införandet av ökad sockerskatt.

Integrationen av Candyking

Integrationen av Candyking fortsätter i enlighet med plan. Den nya integrerade organisationen är under implementering på samtliga marknader. Vi har beslutat att lämna den förlustskapande Candyking-verksamheten i Polen eftersom vi inte ser någon framtida lönsamhet.
Insourcingaktiviteterna, kortsiktigt påverkade av branden på fabriken i Belgien, fortsätter i enlighet med plan. Under 2018 och 2019 kommer takten för insourcingen att öka. Förhandlingar med vissa återförsäljare för förnyelse av lösviktsgodiskontrakt har nu lett till att vi har kunnat förnya samtliga befintliga större Candyking-kontrakt, med undantag för ett kontrakt som fortfarande är under förhandling. Dessutom har vi vunnit flera mindre kontrakt. Detta visar på styrkan i Candykings koncept.

Ett år av förändring

2017 var ett utmanande år. Branden vid en produktionslinje på fabriken i Belgien i juni ledde till begränsningar av produktionskapaciteten, vilket resulterat i lägre produktionsvolymer, högre produktionskostnader och till viss del även förlorad försäljning. Organisk försäljning minskade något under 2017, främst beroende på specifika utmaningar på ett par marknader.
Trots utmaningarna har vi för andra året i rad uppnått vårt finansiella mål om 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA, då det uppgick till 2,39 gånger. Eftersom vi har erhållit ett vederlag från avyttringen av Cloetta Italien, föreslår styrelsen en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie (–) utöver oförändrad ordinarie utdelning om 0,75 kronor per aktie (0,75).
Mitt huvudfokus under 2018 fortsätter att vara aktiviteter som möjliggör tillväxt, integrerar Candyking och driver kostnadseffektivitet inklusive det besparingsinitiativ på 50 Mkr som presenterades i oktober. En del av kostnadsbesparingarna kommer att investeras i tillväxt- och marknadsaktiviteter. Vårt Lean 2020-program inom produktionskedjan och synergier från Candyking i kombination med våra tillväxtinitiativ är viktiga drivkrafter för att nå vårt mål om 14 procents EBIT-marginal.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 08.00 CET.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.