Skip to content

VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för första kvartalet 2017

Henri-de-Sauvage-Nolting-CloettaCloettas rörelseresultat under kvartalet uppgick till 93 Mkr (108). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, minskade till 110 Mkr (126), vilket motsvarar en rörelsemarginal, justerat för jämförelsestörande poster om 8,2 procent (9,3). Periodens resultat förbättrades till 59 Mkr (44).
Försäljningen minskade, främst inom lösviktsgodis och kontraktstillverkning. Den minskade försäljningen i kombination med högre försäljnings- och administrativa kostnader, något som vi nu adresserar, resulterade i ett något lägre rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet påverkades även av jämförelsestörande poster, främst relaterade till förvärvskostnader avseende Candyking.

Minskad nettoskuld/EBITDA

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 155 Mkr (253). Nettoskuld/EBITDA förbättrades till 2,34 ggr (2,78).

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden minskade på alla Cloettas huvudmarknader. Nedgången i Finland beror på slopandet av konfektyrskatten.

Försäljningsutveckling

Cloettas försäljning under kvartalet minskade med 0,8 procent, varav organisk tillväxt utgjorde –2,0 procent och positiva valutakursdifferenser 1,2 procent.
Försäljningen ökade eller var oförändrad i Finland, Nederländerna, England, Danmark, Norge och på exportmarknaderna, vilket i huvudsak motverkades av en försäljningsnedgång i Sverige och inom kontraktstillverkning. I Sverige minskade försäljningen endast inom lösvikt, vilket främst beror på en senare påsk, men också på en tuff jämförelse, eftersom nya lösgodiskoncept lanserades under det första kvartalet föregående år. I Finland ökade försäljningen till följd av avskaffad konfektyrskatt och i Nederländerna ökade försäljningen inom sockerkonfektyr.

Förvärvet av Candyking godkänt

Jag är mycket nöjd med förvärvet av Candyking Holding AB (Candyking) som vi presenterade i februari. Candyking, som är en ledande konceptleverantör av lösviktsgodis i Norden och England, kommer att stärka Cloettas position inom lösviktsgodis och skapa betydande synergier. Synergierna förväntas förverkligas successivt under åren 2017–2020. Dessutom kommer förvärvet också att stärka vår position inom natursnacks genom varumärket Parrots.
Förvärvet godkändes av svenska Konkurrensverket den 5 april 2017 och förväntas slutföras den 28 april 2017. Vi förbereder nu för ett år med integration och ett team har bildats för att planera och genomföra integrationen.

Fokus på lönsam tillväxt

Mitt fokus sedan jag tillträdde som VD den 15 februari 2017 har varit att träffa alla marknader och funktioner för att få en överblick av vad organisationen anser är våra styrkor och utmaningar. Sammantaget är min uppfattning att Cloetta är ett stabilt och starkt företag, men att den organiska tillväxten inte har varit tillräckligt bra under de senaste åren. Min huvudinriktning under de kommande åren kommer därför vara att i ökad utsträckning få organisationen att koncentrera sig på och förstärka sin kapacitet för organisk tillväxt genom ett starkt fokus på konsumenter och kunder, samtidigt som vi stärker våra varumärken genom tydlig positionering och vassa investeringar.
Cloetta har nått målet om nettoskuld/EBITDA som är lägre än 2,5 ggr. Årsstämman i början av april beslöt om en utdelning om 0,75 kr, motsvarande 53 procent av periodens resultat, justerat för nedskrivningar, vilket är väl i linje med vår policy om 40–60 procent.
Vår strategiska översyn av Cloetta Italien pågår med syfte att förbättra tillväxten och marginalerna i Cloetta. Översynen skulle kunna innebära en avyttring av den italienska verksamheten.
Vårt huvudfokus nu är lönsam tillväxt samt att se till att integrationen av Candyking blir framgångsrik. Det är ett viktigt förvärv som kommer att stärka Cloetta.
Henri de Sauvage-Nolting
VD och koncernchef
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08:00 CET.

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46