Skip to content

VD och koncernchef Henri de Sauvage-Nolting kommenterar resultatet för tredje kvartalet 2017

Henri-de-Sauvage-Nolting-CloettaTredje kvartalet har varit utmanande, främst på grund av konsekvenserna av en brand vid en produktionslinje på fabriken i Turnhout, Belgien. Detta har skapat följdeffekter såsom begränsningar i produktionskapaciteten i vårt fabriksnätverk, vilket i viss mån kompenserats genom att fler skift införts i andra fabriker samt att volymer outsourcats. Totalt sett har detta dock resulterat i lägre produktionsvolymer och högre kostnader. Dessutom har den organiska försäljningen fortsatt att minska, främst på grund av specifika utmaningar på några få marknader.
Den skadade linjen på fabriken i Turnhout kommer att ersättas med en ny linje som förväntas vara i full produktion under andra kvartalet 2018.
Cloettas rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, minskade till 169 Mkr (203) under kvartalet, vilket motsvarar en rörelsevinstmarginal, justerat för jämförelsestörande poster, om 11,2 procent (15,8). Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Periodens resultat ökade till 153 Mkr (108) på grund av lägre finansiella kostnader och avyttringen av Cloetta Italien.
Det lägre rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, beror främst på lägre produktionsvolymer och ökade produktionskostnader, men till viss del även till något högre råmaterialkostnader och negativa valutakursdifferenser.

Konfektyrmarknaden

Konfektyrmarknaden växte på alla Cloettas huvudmarknader utom Danmark under kvartalet.

Försäljningsutveckling

Cloettas försäljning under kvartalet ökade med 17,1 procent, varav organisk tillväxt stod för −2,8 procent, förvärvet av Candyking för 20,3 procent och valutakursdifferenser för −0,4 procent.
Den organiska försäljningsutvecklingen har till viss del påverkats av förlorad försäljning till följd av branden på fabriken i Turnhout, vilket har lett till leveransproblem från fabriksnätverket.
Försäljningen ökade eller var oförändrad i Sverige, Finland och Nederländerna, men minskade på andra marknader och inom kontraktstillverkning. Tillväxten i Finland drevs av choklad, konfektyrpåsar och lösviktsgodis. I Nederländerna visade de flesta kategorierna god tillväxt. I Danmark minskade försäljningen till en större kund och i Norge minskade försäljningen av både pastiller och sockerkonfektyr. I Storbritannien minskade försäljningen på grund av färre kampanj- och marknadsföringsaktiviteter.
Den organiska tillväxten för Candyking var 4,4 procent under kvartalet, beroende på en positiv utveckling i Sverige och Danmark.

Integrationen av Candyking och lösviktsgodis

Integreringen av Candyking har fortsatt i enlighet med plan. I Finland, Norge och Danmark har en ny integrerad organisation presenterats.
Insourcing av produktion är en nyckelfaktor för att skapa synergier från förvärvet av Candyking. De första produkterna – även det påverkat av Turnhout-branden på kort sikt – kommer att insourcas under årets fjärde kvartal, men antalet kommer att bli betydligt större under 2018.
Förhandlingar med vissa kunder för förnyelse av lösviktsgodiskontrakt från 2018 pågår. I Danmark har vi förnyat ett viktigt kontrakt och även fått ett nytt kontrakt och i Finland har ett viktigt kontrakt förnyats. I Sverige har Coop beslutat att införa sitt eget lösviktkoncept från 2018, men med Cloetta som huvudleverantör.
Med tanke på nuvarande volymutsikter inom lösviktsgodis står våra tidigare uppskattade synergi-besparingar från Candyking om 100 Mkr per år från år 2020 fast.

Tillväxt och kostnadseffektivitet i fokus

Under kvartalet har vi avyttrat Cloetta Italien och börjat integrera Candyking som förvärvades under andra kvartalet. Vår affärsstruktur har därmed förändrats väsentligt. Mitt huvudfokus är nu på aktiviteter som möjliggör tillväxt, driver kostnadseffektivitet och integrerar Candyking.
Vårt Lean 2020-program inom produktionen och synergier från Candyking i kombination med våra tillväxtsinitiativ är viktiga beståndsdelar för att nå vårt EBIT-marginalmål.
Dessutom har vi identifierat kostnadsbesparingar om cirka 50 Mkr som ska göra det möjligt för oss att både förbättra lönsamheten och investera i tillväxtsinitiativ. Besparingsintiativen kommer att genomföras 2018 och förväntas ge full effekt under 2019.
Vissa personer i Cloettas koncernledning har nyligen sålt aktier, vilket skapat negativa reaktioner. För att förhindra att detta händer i framtiden har vi beslutat att avsevärt skärpa vår insiderpolicy genom att begränsa möjligheterna för personer med tillgång till insiderinformation att handla aktier till endast 10 dagar efter varje kvartalsrapport samt i anslutning till långsiktiga incitamentsprogram.
Trots att vi har haft våra utmaningar under 2017, arbetar Cloetta på en mogen och stabil marknad som skapar mycket bra kassaflöden, vilket gör att vi både kan investera för att skapa tillväxt och ge god avkastning till aktieägarna.
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Kontakter

Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46