Skip to content

Årsstämma 2023

Cloettas årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2023 kl. 15.00 på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 14.00. Kaffe serveras före stämman.

Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i den ordning som föreskrivs nedan och i kallelsen.

Vem har rätt att delta?

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 mars 2023,
dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 29 mars 2023.

Anmälan

Anmälan görs

  • per telefon 08-402 92 85 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00
  • skriftligen till bolaget på adress Cloetta AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Anmälan kan också ske via Euroclear Sweden’s webbplats.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) per den 27 mars 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 27 mars 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt bland Dokument nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman och måste mottas senast onsdagen den 29 mars 2023 på något av följande sätt:

  • Elektronisk röstning: Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.
  • Vanlig post: Det ifyllda formuläret ska skickas till Cloetta AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt bland Dokument nedan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 mars 2023.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation. Den aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget under adress Cloetta AB, Att: Styrelsen, P.O. Box 2052, SE-174 02 Sundbyberg eller per e-post till nathalie.redmo@cloetta.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy%20Notice%20Boss%20-%20Final%20SWE%20220324.pdf