Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 11 april 2013

Cloettas årsstämma ägde rum torsdagen den 11 april 2013 kl. 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i Stockholm.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till tio utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Adriaan Nühn, Robert-Jan van Ogtrop, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt, Meg Tivéus och Peter Törnquist. Lilian Fossum Biner valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman omvalde Lennart Bylock till ordförande för styrelsen.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 500.000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 250.000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100.000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50.000 kr till ledamot i ersättningsutskottet. Dessa arvodesnivåer är oförändrade.
Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen innefattande dels att aktieslaget C-aktier borttas ur bolagsordningen dels att bolagsordningen ändras så att, vid framställan från A-aktieägare om att bolaget ska omvandla A-aktieägarens angivna A-aktier till B-aktier, sådan omvandling ska ske utan att övriga A-aktieägare ges möjlighet att växla B-aktier till A-aktier.
Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2013)
Årsstämman godkände styrelsens förslag till inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2013). LTI 2013 omfattar cirka 68 anställda bestående av koncernledningen och andra nyckelpersoner. För att delta i LTI 2013 krävs ett eget aktieägande i Cloetta. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas B-aktier i Cloetta förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. För att s.k. matchningsaktierätter ska berättiga deltagaren att erhålla B-aktier i Cloetta krävs fortsatt anställning i Cloetta samt att det egna aktieägandet utan uppehåll bestått under samma tid. Tilldelning av B-aktier baserat på prestationsaktierätter kräver därutöver att två prestationsmål har uppfyllts, varav det ena är relaterat till Cloettas EBITA och det andra till Cloettas nettoförsäljningsvärde. Maximalt antal B-aktier i Cloetta som kan tilldelas enligt LTI 2013 ska vara begränsat till 1 920 000 (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,7 procent av utestående aktier och 0,5 procent av utestående röster.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman omvaldes Hans Eckerström, Peter Törnquist, Olof Svenfelt och Meg Tivéus till ledamöter i revisionsutskottet med Hans Eckerström som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Robert-Jan van Ogtrop, Lennart Bylock, Hans Eckerström och Mikael Svenfelt med Robert-Jan van Ogtrop som utskottets ordförande.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 klockan 17.30.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 46 70 190 00 33.