Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 12 april 2016

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 12 april 2016 kl. 16.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 144 309 650 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 14 april 2016. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 april 2016.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan Nühn och Mikael Svenfelt. Lilian Fossum Biner, Hans Porat och Camilla Svenfelt valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman valde Lilian Fossum Biner till ordförande för styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Caroline Sundewall och Olof Svenfelt avgick i samband med årsstämman.

Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 620 000 kr samt 285 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2016)
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2016. LTI 2016 omfattar maximalt 73 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar VD samt de andra tio personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt 33 andra anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 29 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat.

För att kunna delta i LTI 2016 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta (”Investeringsaktier”) och att dessa aktier allokeras till LTI 2016. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2016 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera 10 procent av deltagarens årslön för 2016 före skatt, i LTI 2016. För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”) och sex (6) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna”). För den andra kategorin berättigar varje Investeringsaktie till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4) Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter årsstämman 2016 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2016. Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet 2019 (”Intjänandeperioden”).

Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Norman, Adriaan Nühn och Hans Porat till ledamöter i revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Lilian Fossum Biner med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2016 klockan 20.15.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.