Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 15 december 2010

Cloettas årsstämma ägde rum onsdagen den 15 december 2010 kl. 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2009/2010.
Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 20 december 2010. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden torsdagen den 23 december 2010. 
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009/2010. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt samt Meg Tivéus. Årsstämman utsåg Olof Svenfelt till ordförande för styrelsen.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode med totalt 1.205.000 kr inklusive arvode för utskottsarbete att fördelas mellan ledamöterna enligt följande. Till styrelsens ordförande utgår 200.000 kr (tidigare 175.000 kr) och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna utgår 175.000 kr (tidigare 150.000 kr).
Arvode för utskottsarbete utgår med 30.000 kr  till ledamot i revisionsutskottet (tidigare 20.000 kr) och med 20.000 kr till ledamot i ersättningsutskottet (oförändrat).
Revisor
KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.
VD:s anförande
Vid stämman kommenterade VD Curt Petri verksamheten 2009/2010 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 1 september – 30 november 2010.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital och antal aktier så att aktiekapitalet skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000 kronor och antalet aktier skall vara lägst 12.000.000 och högst 48.000.000.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen skall annonseras i Dagens Industri. Tiden för kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas ändrades till att vara högst sex veckor och minst tre veckor före stämman. Denna ändring är villkorad av att ändringar i aktiebolagslagen av sätt respektive tid för kallelse till bolagsstämma har trätt i kraft.
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens bestämmelse avseende omvandling av A-aktier till B-aktier. Enligt ändringen skall A-aktieägare ha möjlighet att växla B-aktier till A-aktier vid sådan omvandling enligt ett visst, i bestämmelsen angivet, förfarande.
Årsstämman godkände vidare styrelsens förslag om vissa mindre ändringar och omflyttningar i bolagsordningens bestämmelse om vilka ärenden som skall behandlas vid årsstämma. Ändringarna sker för att tydliggöra ordningsföljden vid styrelseval.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet i anslutning till årsstämman valdes Olof Svenfelt, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus till ledamöter i revisionsutskottet. Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Bohlin och Ulrika Stuart Hamilton.
Övrigt
Delårsrapport för perioden september 2010 – februari 2011 kommer att publiceras den 23 mars 2011.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2010 klockan 16.00.