Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 18 december 2009

Cloettas årsstämma ägde rum fredagen den 18 december 2009 kl. 14.00 i Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.
Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2008/2009.
Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.
Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008/2009. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Olof Svenfelt, Lennart Bohlin, Johan Hjertonsson, Ulrika Stuart Hamilton, Mikael Svenfelt samt Meg Tivéus. Årsstämman utsåg Olof Svenfelt till ordförande för styrelsen.
Styrelsearvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode med oförändrat belopp, sammanlagt 1.005.000 kr (exklusive arvode för utskottsarbete), och med oförändrad fördelning mellan ledamöterna, dvs. till styrelsens ordförande utgår 175.000 kr, till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna utgår 150.000 kr, till envar av de båda arbetstagarledamöterna utgår 20.000 kr samt till envar av de båda arbetstagarsuppleanterna 20.000 kr.
Ersättning för utskottsarbete utgår med tillhopa 100.000 kr, varav till revisionsutskottet 60.000 kronor samt till ersättningsutskottet 40.000 kr att fördelas mellan ledamöterna.
VD:s anförande
Vid stämman kommenterade VD Curt Petri verksamheten 2008/2009 samt utvecklingen i koncernen under första kvartalet 1 september – 30 november 2009.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningens bestämmelser för kallelse till bolagsstämma så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att information om kallelsen skall annonseras i Dagens Industri. Tiden för kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ej skall behandlas ändrades till att vara högst sex veckor och minst tre veckor före stämman.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Valberedning
Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.
Konstituerande styrelsesammanträde
Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Olof Svenfelt, Mikael Svenfelt och Meg Tivéus till ledamöter i revisionsutskottet. Ersättningsutskottet utgörs av Lennart Bohlin och Ulrika Stuart Hamilton.
Övrigt
Delårsrapport för perioden september 2009 – februari 2010 kommer att publiceras den 23 mars 2010.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2009 klockan 16.45.