Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 23 april 2015

Cloettas årsstämma ägde rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt, Olof Svenfelt och Caroline Sundewall. Lottie Knutson och Mikael Norman valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman valde Caroline Sundewall till ordförande för styrelsen. Den tidigare styrelseledamoten Ann Carlsson avgick i samband med årsstämman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 610 000 kr samt 280 000 kr till respektive övrig bolagsstämmovald ledamot. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Thomas Forslund till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2015)

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2015. LTI 2015 omfattar maximalt 74 anställda bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier. Den första kategorin omfattar VD samt de andra tio personerna i koncernledningen, den andra kategorin omfattar maximalt 34 andra anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den tredje kategorin omfattar maximalt 29 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat. För att kunna delta i LTI 2015 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta (”Investeringsaktier”) och att dessa aktier allokeras till LTI 2015. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2015 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera cirka 10 procent av deltagarens årslön för 2015 före skatt, i LTI 2015. För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”) och sex (6) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna”). För den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och fyra (4) Prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktie och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter årsstämman 2015 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2015. Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet 2018.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Norman, Caroline Sundewall och Olof Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Mikael Norman som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Caroline Sundewall med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 klockan 18.30.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.