Skip to content

Årsstämma i Cloetta AB (publ) 29 april 2014

Cloettas årsstämma ägde rum tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 på Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lilian Fossum Biner, Adriaan Nühn, Mikael Svenfelt och Olof Svenfelt. Caroline Sundewall och Ann Carlsson valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman valde Caroline Sundewall till ny ordförande för styrelsen. De tidigare styrelseledamöterna Lennart Bylock, Hans Eckerström, Håkan Kirstein, Robert-Jan van Ogtrop, Meg Tivéus och Peter Törnquist avgick i samband med årsstämman.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 600 000 kr och till envar av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna med 275 000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100 000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50 000 kr till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB kommer att utse Helene Willberg till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag till regler för valberedningen som lagts fram.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2014)

LTI 2014 omfattar cirka 66 anställda (maximalt 75 anställda) bestående av koncernledningen och vissa nyckelpersoner inom Cloetta-koncernen, indelade i två kategorier. Den första kategorin omfattar cirka 44 anställda som har bedömts ha en betydande direkt påverkan på Cloettas resultat medan den andra kategorin omfattar cirka 22 anställda bestående av personer som har bedömts ha en indirekt påverkan på Cloettas resultat. För att kunna delta i LTI 2014 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Cloetta (”Investeringsaktier”) och att dessa aktier allokeras till LTI 2014. Investeringsaktierna kan antingen särskilt förvärvas för LTI 2014 eller utgöras av ett befintligt aktieinnehav, förutsatt att detta inte har allokerats till tidigare incitamentsprogram. Deltagaren kan maximalt investera cirka 10 procent av deltagarens årslön för 2014 före skatt, i LTI 2014. För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) matchningsaktierätt (”Matchningsaktierätt”) och fyra (4) prestationsaktierätter (”Prestationsaktierätter”) (gemensamt ”Aktierätterna”). För den andra kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till en (1) Matchningsaktierätt och två (2) Prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla Aktierätter efter årsstämman 2014 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2014. Eventuell tilldelning av B-aktier baserat på innehav av Aktierätter kommer att ske, förutom i särskilda undantagsfall, efter offentliggörande av Cloettas delårsrapport avseende första kvartalet 2017.
Styrelsen återkallade sitt förslag avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i Cloetta i syfte att säkerställa bolagets förpliktelser enligt LTI 2014, och om att B-aktier får överlåtas till deltagare i LTI 2014

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Caroline Sundewall, Lilian Fossum Biner och Olof Svenfelt till ledamöter i revisionsutskottet med Lilian Fossum Biner som utskottets ordförande. Ersättningsutskottet utgörs av Mikael Svenfelt, Adriaan Nühn och Caroline Sundewall med Mikael Svenfelt som utskottets ordförande.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2014 klockan 18.30.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.