Skip to content

Bokslutskommuniké, 1 september 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010
Nettoomsättning 213 Mkr (212)
varav Cloettaprodukter 185 Mkr (181)
Rörelseresultat -6 Mkr (-22)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) -6 Mkr (-19)
Rörelsemarginal neg (neg)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) neg (neg)
Resultat före skatt -7 Mkr (-25)
Resultat efter skatt -5 Mkr (-19)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,24 kr (-0,80)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
Helår, 1 september 2009 – 31 augusti 2010
Nettoomsättning 1 061 Mkr (1 184) 2)
varav Cloettaprodukter 914 Mkr (850)
Rörelseresultat 35 Mkr (0)
Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 1) 35 Mkr (8)
Rörelsemarginal 3,3 % (0)
Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster 1) 3,3 % (0,7)
Resultat före skatt 31 Mkr (-1)
Resultat efter skatt 22 Mkr (6)
Resultat per aktie före och efter utspädning 0,90 kr (0,23)
Föreslagen utdelning per aktie 0,75 kr (-)
1) främst hänförliga till delningen av Cloetta Fazer föregående år
2) inklusive försäljning av Fazers produkter under perioden september-december 2008
För ytterligare information vänligen kontakta Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.