Skip to content

Bokslutskommuniké, oktober-december 2012

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 404 Mkr (1 371). Rörelseresultatet uppgick till 82 Mkr (84).
 • Den underliggande nettoomsättningen minskade med 7,4 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.
 • Jämförelsestörande poster uppgick till –122 Mkr (–116) och avser i huvudsak kostnader för fabriksomstruktureringar samt kostnader relaterade till integrationsarbetet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (45). Ökningen beror på positiva effekter av kassaflödet från förändringar i rörelsekapital.
 • Underliggande EBITA uppgick till 208 Mkr (202). Ökningen är ett resultat av genomförda prishöjningar och att synergier från sammanslagningen realiserats.
 • Integrationsarbetet fortsätter enligt plan och är nu i stort sett slutfört.
 • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Fabriken i Alingsås stängdes under kvartalet.
 • Antalet A-aktier har minskat med 1 938 386 och antalet B-aktier ökat med samma antal, varvid antalet röster i bolaget minskade med 17 445 474 röster. Förändringen i antalet aktier och röster är ett resultat av AB Malfors Promotor begäran om konvertering av A-aktier till B-aktier.
 • 90 Mkr har amorterats på skulden under kvartalet. Total amortering under året var 358 Mkr. Ingen aktieutdelning föreslås i linje med den finansiella strategin där fokus fortsätter att vara att minska nettoskulden till 2,5 x EBITDA.

Kontakter

 • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
 • Danko Maras, Chief Financial Officer, 08-52 72 88 08